HTN

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

HTN_OPERA

CODE THEMME MY.OPERA.COM/HOATRINHNUO
              http://my.opera.com/hoatrinhnuo

/* Nền BLOG */
body {background-color: #59CCF9; background-image: url(http://files.myopera.com/hoatrinhnuo/albums/14984842/th.gif);
background-position: 0 0; background-repeat: no-repeat; }
body{ background-color:#000000;background-image:url(http://files.myopera.com/hoatrinhnuo/albums/14984842/th.gif);
background-position: bottom center; background-repeat: repeat;
background-attachment:fixed; color:# 04B8FF; }
a:link, a:visited, a:active { color:# 04B8FF; text-decoration: none; }
#header {position: relative;height: 60px;padding: 8px;-webkit-box-sizing: border-box;
-moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box;
-webkit-border-radius: 15px;
-moz-border-radius: 15px; border-radius: 15px; border: 1px solid black;background: #000000 none;
font: 12px/1.5 Arial, Helvetica, sans-serif;
-webkit-box-shadow: 2px 5px 14px black;
-moz-box-shadow: 2px 5px 14px black;
box-shadow: 2px 5px 14px black; }

/* văn bản trên NAV toàn cầu */#header a, #header a:hover {color:#00;font-weight:bold;font-size: 16px;text-decoration:none;
font-family:century gothic;}

/*as owner-naw*/
#top {position: relative; height:300px; padding: 8px; -webkit-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; -webkit-border-radius: 15px; -moz-border-radius: 15px;
border-radius: 15px; border:none; background: transparent
url(http://files.myopera.com/hoatrinhnuo/albums/14924362/001.HHK1024x230HB.gif)bottom center no-repeat;font: 12px/1.5 Arial, Helvetica, sans-serif;}

/* Tiêu đề trang  left */
#top h1{ color:#00; font-size: 22px; text-decoration:none; font-family:century gothic;text-align:left; }

/* Trang phụ đề */
#subtitle{color:# 2D3321; font-size: 14px; text-decoration:none; font-family:century gothic; font-style:normal;text-align:left; }

/*as contentwrapper*/
 #wrap4 { padding-bottom:20px; background: transparent url(http://files.myopera.com/Gabrielal/albums/6071762/černá70.png) repeat;
-webkit-border-radius: 15px;
-moz-border-radius: 15px; border-radius: 15px;
-webkit-box-shadow: 2px 5px 14px black;
-moz-box-shadow: 2px 5px 14px black; box-shadow: 2px 5px 14px black; border:2px solid #000000; }

/* Như quốc hội */
#menu { margin-top:90px; }

/*as subnav*/
#menu li{ background:#000 none; border:none; padding:3px; }
#menu a:link, #menu a:visited, #menu a:active { color:#05D4FE; font-size: 12px;
font-family:century gothic; }


/* Nội dung  chính*/
#main { min-height:400px; width:620px; padding-bottom:20px; }
#content { padding:5px; }

/* as railbody img*/
#myphoto, #albumslides, #qp li {background:#00 none;
border:2px solid #000000;
-webkit-box-shadow: 2px 5px 14px #000000;
-moz-box-shadow: 2px 5px 14px #000000;
box-shadow: 2px 5px 14px #000000;}

/* as railbody*/
/*#sidewrap{ background:#683426 none;border:none;
-webkit-box-shadow: 2px 5px 14px #000000;
-moz-box-shadow: 2px 5px 14px #000000;box-shadow: 2px 5px 14px #000000;padding:8px;
width:235px;}*/

/* văn bản trong Bài*/
#side a:link, #side a:visited{color:#05D4FE;font-size: 14px;text-decoration:none;}

/* văn bản trong hành lang */
#side h2, #side h2, #side caption{ color:#05D4FE;font-size: 18px;text-decoration:none;
font-family:century gothic; }

/*text v mých pridaných linkech - v rail*/
#side, #foother{ color:#05D4FE;text-decoration:none;font-family:century gothic;}
#side .preview a{color:#05D4FE;font-family:century gothic; }
#side a.username:link, #side a.username:visited, #side .size5 a,
.whisper, .postnav a:link, .postnav a:visited { color:#05D4FE; text-shadow: 1px 1px 1px black;}


/*Album*/
.albuminfo{background:transparent none; border:none;}

/*celkový pohled na obrázky*/
#albums li{ width: 300px;}

/*text in album*/
#albums a, #albums a:visited{color:# 05D4FE;text-shadow: 1px 1px 0px #000;font-size: 14px;
text-decoration:none; }

/*photos in album v albu*/
#mypix .thumb{background:transparent none;
border:none; }

/*photos in album */
#mypix .thumb img{ height:206px; width:278px;}

/*photos in album */
#mypix li{ width:296px; }

/*photos in album v albu - kolik videlo obrázek*/
#mypix p{ color:#05D4FE; font-size: 14px; margin:0; margin-bottom: 5px; }

#albums .albuminfo p a{ color:#eee; }

/* remove green plus (image)*/ .buttons span{background:transparent; padding: 0 5px 0 5px;
border: none;}

/* tất cả */
.buttons a, .buttons a:link, .buttons a:visited, .buttons a:active,
.close, #markall{ background:transparent url(http://files.myopera.com/Gabrielal/albums/3626522/grad3.jpg) repeat;
padding: 0 10px 0 10px; border: 1px solid #000; color: #000 !important;
text-shadow: 1px 1px 1px #e1d4b0;
-moz-box-shadow: 1px 2px 4px #000, inset 1px 2px 4px #c8a286;
-webkit-box-shadow: 1px 2px 4px #000, inset 1px 2px 4px #c8a286;
box-shadow: 1px 2px 4px #000, inset 1px 2px 4px #c8a286; }

.buttons a:hover, .buttons a:link:hover, .buttons a:visited:hover,
.buttons a:active:hover, .close:hover, #markall:hover{
background:transparent
url(http://files.myopera.com/Gabrielal/albums/3626522/grad3.jpg) repeat;
padding: 0 10px 0 10px;
border: 1px solid #2c2511;
color: #e1d4b0 !important;
text-shadow: 1px 1px 1px black;
-moz-box-shadow: 1px 1px 3px #e1d4b0, inset 1px 2px 9px #e1d4b0;
-webkit-box-shadow: 1px 1px 3px #e1d4b0, inset 1px 2px 9px #e1d4b0;
box-shadow: 1px 1px 3px #e1d4b0, inset 1px 2px 9px #e1d4b0; }

/* Liên hệ với hộp trên trang chủ */
/*prátelé na titulní strane*/
#friendz li, #friendz li a, #friendz li a:visited{ background:#000 url(/community/graphics/main/sprites3.png);
background-repeat: no-repeat; background-size:auto; display:none; }

/* tiêu đề bài viết */
.title a:link, .title a:visited{ color:#05D4FE;text-decoration:none; }

/*border – viền*/
.post, .pagenav{
border-top: 1px solid #f4efe1; }

/* Ngày đóng góp */
.pagenav info, .postdate a:link, .postdate a:visited{color:#f4efe1;
text-decoration:none; }

/*neco s teckovaným borderem ??*/
pre{ border: 1px dashed #eee;width:92%;}

/* xem toàn album */
.albuminage img{height:206px;width:278px;}

/* Màu ngày trong Lịch */

#calendar{color:#05D4FE;}

/* Ngày tôi đã có những đóng góp */
#calendar td.l a{color:#cf061c;}

/* Bình luận*/
div.comments{ border: none;background:#000 none;padding: 5px;}

/*avatar */
.avatar{ background:url(http://files.myopera.com/Gabrielal/albums/3626522/grad3.jpg)
repeat;
border: 1px solid black;}

/* Gửi */
input.submit, #content .submit, #submitsearch, input#submitshout{
background:transparent
url(http://files.myopera.com/Gabrielal/albums/3626522/grad3.jpg) repeat;
padding: 0 10px 0 10px; border: 1px solid #2c2511; color: #000 !important;
text-shadow: 1px 1px 1px #e1d4b0;
-moz-box-shadow: 1px 2px 4px #000, inset 1px 2px 4px #c8a286;
-webkit-box-shadow: 1px 2px 4px #000, inset 1px 2px 4px #c8a286;
box-shadow: 1px 2px 4px #000, inset 1px 2px 4px #c8a286;}

input.submit:hover, #content .submit:hover, #submitsearch:hover,
input#submitshout:hover{background:transparent
url(http://files.myopera.com/Gabrielal/albums/3626522/grad3.jpg) repeat;
padding: 0 10px 0 10px;
border: 1px solid #2c2511;
color: #000 !important;
text-shadow: 1px 1px 1px #e1d4b0;
-moz-box-shadow: 1px 1px 3px #e1d4b0, inset 1px 2px 9px #e1d4b0;
-webkit-box-shadow: 1px 1px 3px #e1d4b0, inset 1px 2px 9px #e1d4b0;
box-shadow: 1px 1px 3px #e1d4b0, inset 1px 2px 9px #e1d4b0;}

/* Biểu tượng cảm xúc */
div.addcomment{
background: transparent
url(http://files.myopera.com/Gabrielal/albums/3626522/grad3.jpg) center
repeat !important;
border:none;
color: #2c2511 !important;
text-shadow: 1px 1px 1px #e1d4b0;
padding:5px;
padding-right:7px;
width:565px;
-moz-box-shadow: 1px 2px 4px #000, inset 1px 2px 4px #c8a286;
-webkit-box-shadow: 1px 2px 4px #000, inset 1px 2px 4px #c8a286;
box-shadow: 1px 2px 4px #000, inset 1px 2px 4px #c8a286; }

/*textarea*/
textarea#comment{ background:#00 none; font-family:century gothic; border:none;
border-top: 1px solid #bd916f; font-size: 15px; width:100%; text-align:center;
padding-top:10px;}

/*itemreplyform*/
form{border: none;}

/* Hộp trả lời */
.comment1, .comment2{border-top: 1px solid #36F98A;background: transparent;
font-family:century gothic;padding: 5px;font-size: 15px;width:96%;}

/* Trả lời văn bản */
.comments .text{color: #36F98A;min-height:60px;padding: 15px;font-family:century gothic;}

/* Ngày Comments  */
.comments .text{color: #36F98A;}

/*quocte*/
blockquote{color: #000;background-color: #36F98A;font-family:century gothic;}

/* Hộp trả lời*/

p.comment-by{background:url(http://files.myopera.com/Gabrielal/albums/3626522/grad2.jpg)
center repeat;border: none;}

/* tên */
p.comment-by a{color:# FCE006;text-shadow: 1px 1px 1px black;font-family:century gothic;}

/* Ngày Bình*/
.comment-date{color:black;}

/* Màu */
a.permalink{color:#cf061c !important;}

/*edit-delete-quote*/
p.editcomment{margin-top: 15px;}

/* Màu sắc liên kết văn bản */
.linkdesc{color: #c2997b;}

/* Nền liên kết*/
#userpic{background:#683426 none;border:2px solid #000;}

/* dấu hiệu lớn hơn */
#profile h2, #side h3 {color:# 05D4FE;font-family:century gothic;}

/*????*/
#favlinks{color:#cdab92;font-family:century gothic;}

/*text na samém spodku stránky*/
#footer, #footer a{color:# 05D4FE;font-family:century gothic;}

/* Di chuyển hộp trò chuyện */
div#shoutbox.sidebox{max-height:200px;overflow-y: auto;}

/* Sư kiện */
#shoutbox li{color:#05D4FE;font-family:century gothic;}


/* bạn bè */
#myfriends img{position:relative;}

#myfriends li{position:relative;}

#myfriends li:hover, #myfriends div:hover{background:#05D4FE none;}

/* Tên người nhận */
#myfriends li a, #myfriends li a:visited{color:#05D4FE;text-shadow: 1px 1px 1px black;text-ecoration: none;}

#myfriends li a:hover, #myfriends li a:visited:hover{color:black;
text-decoration: none;text-shadow:none;}

#myfriends li .send-msg:hover{}

/* Lưu trữ */
.month li a{color: #e8d8cc;}

.month li a:hover{color:#eee;background: ;}

/* Ngày trong tháng */
.month span{color:#cdab92;}

/* Tên của tháng */
.month h2 a:link, .month h2 a:visited{color:#c2997b;}#pollresults span{color:#eee;}


/* đỏ opera trong chân */
div#operatxtad{margin-top:25px;}


/* Một số văn bản*/
#side, #foother{color:#05D4FE;} .userlink span{color:#fff;}
.userlink span:before{content:"ID:";color:#000;text-shadow:none;}
.userlink span:after{content:" - thank you";color:#000;text-shadow:none;}
#footer:after{content:" Design by Gabrielal ";font-family:vivaldi;font-size:22px;}

/*  SIDEBAR IMAGE  */
#side {
background-attachment: scroll;
background-color: transparent;
background-image: url("http://files.myopera.com/hoatrinhnuo/albums/14924352/p2x3.gif");
background-position: 50% 100%;
background-repeat: no-repeat;
padding-bottom: 605px; }


/*   THANH CÔNG CỤ  BIỂU TƯỢNG */
#logo img { display: none; }
#logo {width: 34px;height: 36px;padding-left: 13px;padding-top: -70px;padding-bottom: 3px;

background:
url("http://files.myopera.com/hoatrinhnuo/albums/14984842/DCau.gif ")top
left no-repeat; }

#user .messages, #user .messages:hover {width: 35px;margin: 0;margin-top: 2px;margin-right: -1px;
background:url("http://www.gifanimados.com/email/buzonesrojos/321,m.gif") center no-repeat; }
Show quoted text

1 nhận xét:

Vy Thuy nói...

For coppy về đổi lại hình nên nhưng cũng ko có màu chữ bài viết,HTN ơi thanks nhiều nha,coi lại giúp for với.